ENKM Školy Základní škola Zámoraví Kroměříž

Základní škola Zámoraví Kroměříž

Švabinského nábřeží 2077/27

Základní škola Zámoraví v Kroměříži sídlí na Švabinského nábřeží od školního roku 1952/1953 a chodili do ní převáženě žáci z částí města, ležícími na levém břehu řeky Moravy. Původně byla tato zajímavá školní budova určená pro vzdělávání dívek po ukončení školní docházky (oficiální název: Odborná škola pro ženská povolání v Kroměříži). Budova školy byla postavená podle plánů ing. Smítala, jehož návrh se radě a zastupitelstvu města Kroměříže nejvíce zamlouval; v protokolu z jednání je uvedeno : „..náčrtek inž. Smítala je nejlepší…bylo to něco nového, moderního, půdorys byl vlnitý…“ Účelově postavená školní budova dávala dostatek prostoru pro výuku i její případné rozšíření a byla vybavena dokonce ústředním topením.

První školní rok byl zahájen 2.září 1929 a škola sloužila svému poslání až do školního roku 1949/1950, kdy byla přeměněna na sociálně zdravotní a byla záhy přeložena do jiné školní budovy ve městě. Od školního roku 1952/1953 Škola nesla název Národní škola Zámoraví Kroměříž, měla 10 tříd pro pět ročníků, učilo zde v prvním školním roce 10 učitelů a 292 žáků. Ve školním roce 1953/1954 byla krátce připojena k 1. Osmileté střední škole (Komenského)v Kroměříži, aby od 1. září 1954 byla opět samostatná. Při škole působila jak pionýrská organizace,tak družina mládeže a také sdružení rodičů a přátel školy. Na škole existovalo mnoho kroužků, například technický, veslařský, kulturní, taneční; na škole se také spořilo, a to ve všech třídách. Žáci každoročně jezdili na školu v přírodě a to do Rajnochovic.

Patronátním závodem byl pro školu Svedrup Kroměříž, kde se vyráběla obuv. Školní rok probíhal podle zavedených pravidel : slavnostní zahájení i ukončení školního roku v aule školy, kde se konaly i besídky, kulturní programy k společenským i politickým výročím a událostem. Třídy ve škole sloužily a slouží dosud jako volební místnosti v době konání voleb. Listopad 1989 a změny ve společnosti umožnily škole zavést mnohé změny ve výuce, nejvýznamnější změnou bylo v roce 1997 zavedení nových osnov Obecné školy a po deseti letech v roce 2007 přešla škola Zámoraví na vlastní školní vzdělávací program „Škola pro děti“ . Jak napovídá název, cílem školy je děti nejen vzdělávat, ale rozvíjet jejich touhu po poznání. K tomu směřovalo úsilí učitelů a výborné výsledky žáků dokládají, že se jim daří program naplňovat.

Velkou změnou v životě školy bylo získání právní subjektivity k 1. lednu 2001, škola se stala příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je Město Kroměříž. Škola Zámoraví je plně vybavená : školní družina, jídelna, tělocvična, hřiště a vše umocňuje pohodová atmosféra, vytvářená pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Dobré vztahy a zájem učitelů pak umožnují konaní různých projektů, škol v přírodě, zájezdů a výletů i sportovních turnajů, např. škola pořádá turnaj ve vybíjené „O hanácké koláč“. Výhodou pro školu je bezprostřední blízkost hřiště na školním dvoře, které je využíváno po celý rok a v zimě, pokud to podmínky dovolí, sloužilo hřiště jako kluziště. O výuku na této škole je značný zájem mezi rodiči a škola nemá potíže s nedostatkem žáků.

Historické názvy

1952 – Národní škola Zámoraví
2001 – Základní škola Zámoraví

Ředitelé

Jaromír Fuks
Jan Dostál
Antonín Zdráhala
Anna Ondruchová
Jarmila Jančářová
Miroslav Plaček
Ivana Uherková

Webové stránky

www.zssvabinskeho.cz
Základní škola Zámoraví Kroměříž, zdroj: Patka 30. 3. 2022
zdroj: Patka 30. 3. 2022

Zdroje

JANČÁŘOVÁ, Jarmila. Pohledy do našich školních zařízení. Základní škola na Švabinského nábřeží plní své poslání ve výchově. Zpravodaj města Kroměříže. 1981, (3), s. 49-49.

Základní škola Zámoraví Kroměříž. In: https://www.zssvabinskeho.cz