ENKM Školy Základní škola Palackého Kroměříž (zrušena)

Základní škola Palackého Kroměříž (zrušena)

Tovačovského 337/9

Změna v organizaci škol v Kroměříži nastala v roce 1884, kdy za starosty města Ferdinanda Bojakovského byly školy rozděleny na české a německé. Pro české chlapce, kteří do té doby navštěvovali školu v nejrůznějších budovách po celém městě, byla roku 1885 přidělena nová budova na Tovačovského ulici. Ta měla původně sloužit pro německou dívčí školu. Nová česká obecná škola pro chlapce získala svůj název po českém historikovi, politikovi a spisovateli Františku Palackém.

Na počátku školního roku 1888/1889 byla Palackého škola rozšířena na šestitřídní. O rok později byla za starosty města Vojtěcha Kulpa zřízena I. třída chlapecké školy měšťanské, která byla v následujících dvou letech rozšířena na trojtřídní. Obě tyto školy byly pod společnou správou obecné školy Palackého. O 20 let později čekaly školu díky stále rostoucímu počtu žáků další změny. V roce 1910 byla na základě rozhodnutí zemské školní rady rozdělena Palackého škola na dvě obecné školy, a to na:
1) Palackého školu spojenou s měšťanskou školou
2) Jungmannovu školu fungující s pěti třídami samostatně.

Fungování školy bylo v tomto období poměrně komplikované. Z důvodu nedostatku prostor sídlila v hlavní budově na Tovačovského ulici jen měšťanská škola a dvě (IV. a V.) třídy obecné školy. Ostatní třídy byly umístěny v budovách jiných kroměřížských škol, jako například v budově české zemské reálky, českého gymnázia, německé dívčí školy a v obecním domě. V roce 1910 měla obecná škola 386 žáků a měšťanská 202 žáků. Ředitelem byl od roku 1907 František Slavinger (1861–1927), který učil nejprve v Přerově a poté na české dívčí škole v Kroměříži. Byl činný nejen ve školství, ale působil také například ve sportovním klubu Haná nebo v pěveckém spolku Moravan. Z důvodu stálého nedostatku prostor byla za ředitele Slavingera v roce 1914 postavena nová přístavba s učebnami, kreslírnou a tělocvičnou.

Rozkvět Palackého školy zastavila 1. světová válka (1914–1918), během níž se ze školní budovy stala c. k. vojenská nemocnice a žáci byli nuceni učit se i v jiných budovách po celém městě včetně c. k. kasáren. Dva roky po válce došlo na základě výnosu zemské školní rady k rozdělení školy. Dosavadní obecná chlapecká škola Palackého byla na začátku školního roku 1920/1921 rozdělena na 1) chlapeckou školu Palackého a 2) chlapeckou školu Komenského. Každá z nich byla pětitřídní a první rok obě školy působily ve stejné budově na Tovačovského ulici. Za zmínku stojí, že v roce 1920 získává stejný název „Palackého“ i další kroměřížská obecná škola, tentokrát však dívčí, jež vznikla rozdělením obecné dívčí školy Komenského.

V době 2. světové války (1939–1945) bylo nařízeno odstranění všech upomínek na Františka Palackého a zavedeno poněmčování. Obětí se kromě obrazů, soch a jiných předmětů stalo i odstranění čestného pojmenování školy. Za dob protektorátu tak nesla škola dvojjazyčný název Volksschule für Knaben in Kremsier - Tovačovskýgasse Obecná škola chlapecká v Kroměříži - Tovačovského ulice. Z důvodu zabrání školy německou armádou se vyučování odehrávalo pouze ve čtyřech učebnách staré budovy. V roce 1944 byly k vojenským účelům nakonec zabrány obě budovy školy. Učitelé byli postupně totálně nasazováni a výuka se omezila pouze na zadávání domácích úkolů.

Po skončení války začalo znovuobnovování školy. Její název se změnil opět na Palackého školu a navštěvovali ji nejen žáci z města, ale díky statutu újezdní školy do ní dojížděli i děti z Bezměrova, Bílan, Drahlova, Hradiska, Jarohněvic, Miňůvek, Postoupek, Šelešovic, Těšnovic a Trávníka. Po školské reformě roku 1953 se obecná a měšťanská škola Palackého změnila na 2. osmiletou střední školu v Kroměříži, kterou v 16 třídách navštěvovalo 297 chlapců a 300 dívek.

Během 2. poloviny 20. století se na škole vystřídala řada významných osobností. Dne 24. dubna 1997 byla škola zrušena. Skončila tak 112 let trvající historie jedné z nejstarších českých základních škol v Kroměříži. Na jejím osudu měl mít podíl klesající počet žactva, nadměrná hlučnost bezprostředně vzdálené hlavní silnice a blízkost Komenského základní školy. I přes její zrušení budova sloužila i nadále zejména dětem a mládeži. V 2. polovině roku 1997 se do ní přestěhovaly některé zájmové kroužky jako například Šipka a skauti. Své místo si zde našla také Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola nebo Jazyková škola Athena.
Dnes je budova v soukromém vlastnictví.

Historické názvy

1885 – Obecná škola Palackého Kroměříž
1939 – Volksschule für Knaben in Kremsier
1945 – Obecná škola Palackého Kroměříž
1953 – 2. osmiletá střední škola Kroměříž
1984 – 2. základní škola Tovačovského ul.
1997 – škola byla zrušena

Ředitelé

František Slavinger
Věra Doleželová
Základní škola Palackého Kroměříž (zrušena), zdroj: Patka 30. 3. 2022
zdroj: Patka 30. 3. 2022