ENKM Školy Základní škola a mateřská školka při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Základní škola a mateřská školka při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Havlíčkova 1265 a 660

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení byla zřízena 1. 1. 1994 Školským úřadem v Kroměříži jako zálohová organizace. Vzniku této školy předcházelo postupné slučování několika speciálních škol s dlouholetou tradicí sahající až do padesátých let minulého století, které byly mezi prvními svého druhu v tehdejším Československu. Byly to: Základní škola při psychiatrické léčebně, Základní škola při ortoptickém oddělení, Mateřská škola při ortoptickém oddělení a Základní škola při nemocnici.

Škola je určena dětem, které jsou hospitalizovány ve zdravotnickém zařízení na území města Kroměříž. Jejím hlavním účelem je poskytovat vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým a zdravotně oslabeným, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění ve zdravotnickém zařízení. Hlavním úkolem školy při zdravotnickém zařízení je především zabezpečení kontinuity výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho nemoci, prevence psychické deprivace.

Učební plány jsou individuální a variabilní v závislosti na délce hospitalizace. Rozsah výuky a zatížení dítěte konzultují pedagogové s ošetřujícími lékaři podle aktuálního zdravotního stavu. Do MŠ jsou přijímány děti předškolního věku, do ZŠ děti plnící povinnou školní docházku.

Podmínkou zařazení dítěte do školy je hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, souhlas zákonného zástupce se zařazením, doporučení lékaře, a volná kapacity školy.

Škola má dvě výuková pracoviště:

při psychiatrické léčebně, Havlíčkova 1265, Kroměříž
při nemocnici, Havlíčkova 660, Kroměříž

Mateřská škola

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami v mateřské škole při zdravotnickém zařízení vychází z respektování individuálních potřeb a možností dětí. V péči o nejmenší děti v době jejich léčby má mateřská škola nezastupitelné místo. Nejdůležitější je přínos pro dítě, jeho osobní pokrok. Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a učit se, musí se cítit spokojeně, v bezpečí a být respektováno. Děti předškolního věku se učí především na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím cílených činností. Důležité je vytvořit co nejoptimálnější podmínky k rozvoji osobnosti dítěte, k učení, ke komunikaci a pomoci dítěti tak, aby se v rámci možností učilo a zároveň bylo co nejméně poškozeno vytržením z rodiny.

Historické názvy

1994 – Základní a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Ředitelé

Milan Vaculík

Webové stránky

www.skolazzkromeriz.cz
Základní škola a mateřská školka při zdravotnickém zařízení Kroměříž, zdroj: Patka 31. 5. 2022
zdroj: Patka 31. 5. 2022

Zdroje

SOCHORCOVÁ, Libuše. Pohledy do našich školních zařízení. Třicet let základní školy v psychiatrické léčebně. Zpravodaj města Kroměříže. 1982, (9), s.156-157.

Základní a mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž. In: http://www.skolazzkromeriz.cz