ENKM Školy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Kroměříž - zanikla

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Kroměříž - zanikla

Švabinského nábřeží 2077/27

U zrodu jedné ze středních škol v Kroměříži v roce 1911 stál Ženský vzdělávací spolek Libuše, jehož členky navrhly a zaměřily se na realizaci návrhu na zřízení dvouleté dívčí školy průmyslové pro šití bílého prádla a oděvnictví. Již před tímto návrhem se členky spolku pokusily zřídit "kuchařskou školu nebo kurs", nenašly však podporu u vedení města a nenašly ani odpovídající prostory, které by odpovídaly podmínkám, kladeným na provozování těchto kursů. A tak se zaměřily členky Libuše na založení dívčí průmyslové školy. Ustanovily "kuratorium", jehož posláním bylo uvést tuto myšlenku v život. Když narazily u úřadů na nesouhlas se založením školy z důvodu toho, že spolek Libuše neměl ve svých stanovách zřizování škol. Sešly se členky spolku, aby stanovy změnily, což se také stalo a stanovy rozšířily o čl.3 odstavec b) kde je uvedeno : spolek Libuše bude usilovat o zakládání škol, které by poskytovaly ženám vyššího vzdělání buď všeobecného neb odborného. Touto úpravou byla odstraněna jedna z hlavních překážek a založení školy se stalo skutečností.

Dne 1. 10. 1911 byla slavnostně zahájena výuka v nové škole, jejíž ředitelkou byla Blažena Stržínková, kterou v roce 1912 vystřídal František Malina. V první školním roce 1911/1912 se vyučovalo na dvoutřídní dívčí škole průmyslové škole těmto předmětům : český jazyk, počty, vedení domácnosti, ruční práce a dekorační kreslení, zdravověda, zpěv a tělocvik, náboženství. Na konci roku 1911 získala škola státní subvenci a v roce 1913, na základě výborných výsledků a pro značný zájem studentek, získala škola právo veřejnosti. Ve školní roce 1913/1914 byl otevřen již 3. ročník živnostenské pracovny pro šití šatů. Na návrh Antonie Koutné při této škole vznikly večerní kursy a celoroční sobotní kursy, které umožnily zaměstnaným ženám naučit se šít šaty i prádlo, vařit, vést domácnost apod. Škola měla velkou oblibu ve veřejnosti - i pro své mimoškolní aktivity - výstavy, zábavy, přednášky – ale zejména poskytovala dívkám všech vrstev možnost odborného vzdělání. Rozvoj školy umožňovaly také finanční příspěvky členek spolku Libuše a jejich stálý zájem o chod školy.

Léta 1914–1918 poznamenala I. světová válka, která omezila vývoj i život této školy. Další rozvoj dívčího školství začíná až se vznikem samostatné Československé republiky v roce 1918.V roce 1920 je škola přejmenována na rodinnou školu. Zájem o studium na ni byl natolik velký, že při každé třídě vznikla pobočka. Velkým problémem se proto stal nedostatek místa, chyběla vlastní školní budova. Po dlouhém úsilí se podařilo prosadit u vedení města Kroměříže požadavek na stavbu nové školy, vybráno bylo místo na nábřeží řeky Moravy (nyní Švabinského nábřeží).

V roce 1929 byla za přítomnosti řady hostí a široké veřejnosti otevřena moderní školní budova, plně vyhovující potřebám školy. V této době nesla škola jméno Odborná škola pro ženská povolání v Kroměříži a soustředila v sobě jak dvouletou školu rodinnou, tak roční živnostenskou pracovnu pro šití šatů. Vzdělávaly se na ni učitelky domácích nauk, učitelky rodinných a mateřských škol, vychovatelky, ošetřovatelky i sociální pracovnice. Po absolvování třetího ročníku školy si mohla absolventka otevřít samostatnou krejčovskou dílnu. Při škole nadále existovaly kursy šití prádla, šatů, vaření a stolničení. Do školy se mohly přihlásit dívky po absolvování měšťanské školy, nebo nižší střední školy.

Na škole byla také na svou dobu rozsáhlá knihovna, kterou škole daroval spolek Libuše a na podporu chudých studentek byl založen při škole i fond Luisy Kulpové, zakládající členky spolku Libuše a manželky prvního českého starosty města Kroměříže Vojtěcha Kulpa. Na škole působila řada významných osobností společenského a kulturního života města. Dlouholetým ředitelem byl známý kroměřížský spisovatel Jindřich Spáčil. Rozvoj školy v období 1. republiky byl přerušen II. světovou válkou a po osvobození se již nevrátil vývoj do stejných "kolejí". Škola změnila jméno na Veřejnou odbornou školu pro ženská povolání, ale postupně byl omezován její život a byla zrušena na základě školských zákonů v roce 1948.

Historické názvy

1911 – Dívčí škola průmyslové pro šití bílého prádla a oděvnictví Kroměříž
1929 – Odborná škola pro ženská povolání Kroměříž
1945 – Veřejná odborná škola pro ženská polání

Ředitelé

Jindřich Spáčil
Veřejná odborná škola pro ženská povolání Kroměříž - zanikla, zdroj: Patka 30. 3. 2022
zdroj: Patka 30. 3. 2022