ENKM Objekty Smaltované tabulky Fara kostela Panny Marie

Fara kostela Panny Marie

Riegrovo náměstí 150/1, umístěna na Emeritní domy s kaplí (fara kostela Panny Marie)

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Fara kostela P. Marie (č. p. 150/1 a 165/3 dříve 150/42 a 165/70, původní text Jindřicha Spáčila)

Bývala kolejí emeritů, to je vysloužilých kněží. Je to krásná barokní budova s mansardovou střechou a členěným průčelím, v přízemku jsou zachovány barokové klenby, je tam kaple sv. Jana Nepomuckého s barokní výzdobou a freskou, která je připisována malíři Etgensovi, tomu, který vytvořil fresku v kupoli chrámu sv. Jana. Faru vybudoval přestavbou ze staršího objektu v roce 1738 kardinál Schrattenbach. Farní zahrada je na jižní straně ohraničena dobře zachovalými hradbami. Z řady vynikajících kněží, příznivců českého národa a buditelských typů, byl děkan Ant. Schilder v první půlce 19. stol. a děkan Jan Fiala (1804-1890), přítel a podporovatel českého školství. Byl také příznivcem divadelních společností, které sem zajížděly, zvláště společnosti Štanderovy. Při faře bývala od pradávna farní škola, připomíná se už k roku 1320. V roce 1759 byl pro ni zakoupen dům na rohu Křižné ulice a v něm zřízena škola pro dívky. Chlapci chodili k piaristům. Byla to ovšem škola německá, i když v nižších ročnících vyučovalo se za pomoci češtiny, protože děvčata německy nerozuměla.
Duch školy, zvláště v druhé půlce 19. století, byl vlivem učitelů český, zvláště za vynikajícího pedagoga a spisovatele Františka Slaměníka (1845-1919). Napsal zajímavé dílo Vzpomínky starého učitele, vydané v roce 1907, jehož valná část je věnována Kroměříži v druhé půlce 19. století. Stará škola na rohu byla rozbořena v roce 1939.

Komentář

Fara kostela P. Marie (původní text upraven v roce 2006)

Bývala kolejí emeritů, tedy vysloužilých kněží. Tuto barokní budovu nechal přestavět ze staršího objektu biskup Schrattenbach v roce 1738, podle projektu architekta Ignáce Cyraniho z Bolleshausu. V kapli sv. Jana Nepomuckého se na klenbě nachází freska od Jana Jiřího Etgense. Farní zahrada je na jižní straně ohraničena dochovanými městskými hradbami. Mezi řadou vynikajících kněží zde např. působil v první polovině 19. stol. děkan Jan Fiala, přítel a podporovatel českého školství a příznivec divadelních společností, které do města zajížděly, zvláště společnosti Štanderovy. V roce 1941 zde P. Jan Bartek založil dětský pěvecký sbor, tzv. „Bartkovy zpěváčky“, se kterými absolvoval řadu koncertů po celé vlasti.
Při faře bývala farní škola, pro kterou byl v roce 1759 zakoupen dům na rohu Křižné ulice a v něm zřízena škola pro dívky. Chlapci chodili k piaristům. Duch školy, zvláště ve druhé pol. 19. stol., byl vlivem učitelů český, především pak za působení pedagoga a spisovatele Františka Slaměníka. Ten napsal dílo Vzpomínky starého učitele (1907), jehož podstatná část je věnována Kroměříži. Stará škola byla zbourána v roce 1939.
, zdroj: Patka 30. 1. 2015
zdroj: Patka 30. 1. 2015