ENKM Objekty Smaltované tabulky Budova starého piaristické gymnázium

Budova starého piaristické gymnázium

Pilařova 8, umístěna na Piaristické gymnázium

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Budova starého piaristického gymnasia (č. p. 8, roh ulice Jánské a Pilařovy, původní text Jindřicha Spáčila)

Barokní stavba architekta G. P. Tencally, s krásným hlavním portálem pro studenty a vedlejším pro pány profesory, stojí v nárožní ulici Jánské. Zde na místě kostela sv. Jana bývala do dob husitských komenda johanitských rytířů s gotickým kostelíkem a špitálem, později byla ulice nazvána Soukenickou a Residenční, protože zde byly postaveny po roce 1693 residenční domy kanovnické. Budova piaristického gymnasia byla postavena biskupem Karlem Lichtenštejnem, vyučovacím jazykem tu bývala latina, později i němčina a po dvě století byla tato škola střediskem vzdělanosti střední Moravy. Vyšlo odtud i mnoho buditelů našeho kraje, kteří se dobře uplatnili v národním životě. Působila zde řada znamenitých profesorů, mezi jinými Adolf Pilař, který spolu s piaristou F. A. Moravcem napsal dílo Moraviae historia, dále buditel národa Gelasius Dobner, jehož vrcholným dílem je práce Monumenta Historica Bohemia, působil tu i filosof Bonifácius Buzek a prof. Ondřej Rettig, syn Magdaleny Dobromily Rettigové, dále přírodovědec F. X. Veselý. V roce 1879 bylo gymnasium převzato státem a přetrvávalo jako ústav německý, dávno už postrádající žáky, až do vytvoření svobodného státu v roce 1918. Původně byla budova patrová, teprve v roce 1851 zvýšena. Latinský nápis na portální kartuši zní v českém překladu: Odtud nechť duchaplné dílo všude svou pověstí mluví.

Komentář

Budova piaristického gymnázia (původní text upraven v roce 2006)

Barokní budova piaristického gymnázia byla postavena za biskupa Karla Lichtenštejna architektem Giovannim Pietrem Tencallou v letech 1694-1698. Nejvyšší podlaží bylo nadstaveno v roce 1851. Bohatě členěný portál, který tvoří hlavní vstup, nese ve štítu kamennou kartuš se znakem biskupa Lichtenštejna a kartuš s latinským nápisem, který v českém překladu zní: Odtud nechť duchaplné dílo všude svou pověstí mluví.
Škola byla po dvě století střediskem vzdělanosti,vyučovalo se v ní v jazyce latinském a německém. Působila zde řada vynikajících profesorů, mezi jinými významný historik 18. století Adolf Pilař, který spolu s Františkem Moravcem napsal trojdílné dějiny Moravy Moraviae historia, dále učenec a buditel Gelasius Dobner, přírodovědec František Xaver Veselý, filozof Bonifácius Buzek a Ondřej Rettig, syn Magdaleny Dobromily Rettigové. V roce 1879 přešla budova do majetku města a stala se sídlem německého gymnázia. Po jeho zrušení byla v roce 1918 přebudována na byty.
, zdroj: Patka 30. 10. 2018
zdroj: Patka 30. 10. 2018