ENKM Školy Piaristické gymnázium Kroměříž

Piaristické gymnázium Kroměříž

Pilařova 8/2

1687–1873 - jedna z nejvýznamnějších školských institucí v Čechách a na Moravě (spolu s gymnázii v Praze, Litomyšli a Mikulově). Piaristé byli typickým protireformačním řádem, který se zaměřoval zejména na nižší školství a tvořil jistou protiváhu jezuitů. Měli pokrokovější vyučovací metody a více pěstovali vědu. Zakládali pěvecké semináře a podporovali školní divadelní představení. Piaristické školství se vyznačovalo náboženskou i národnostní tolerancí, proto na gymnáziu studovali i nekatolíci a žáci židovského původu. Velmi pokroková byla i výuka neslyšících.

V roce 1687 biskupem Karlem Lichtenštejnem z Kastelkornu založeno šestitřídní piaristické gymnázium (4 gramatikální a 2 humanitní třídy), v roce 1688 vznikl pěvecký seminář. Nové školní divadelní jeviště bylo vybudováno v roce 1729. Při gymnáziu vznikla v roce 1774 hlavní škola o čtyřech třídách, byla zřízena nižší reálka a teologický ústav. V roce 1777 bylo změněno v pětitřídní gymnázium ( v první a ve druhé třídě vyučovacím jazykem místo latiny němčina). Další změna přišla v roce 1818 – rozšíření školy na šestitřídní gymnázium a v roce 1849 na osmitřídní gymnázium. V letech 1850–1852 – zřízeno vyšší gymnázium (Obergymnasium) a zavedeny dvě filozofické třídy. Kvůli velkému počtu studentů bylo v roce 1851 přistavěno druhé patro gymnázia a v roce 1867 – kvůli rostoucímu počtu žáků - byli přijímáni i světští učitelé.

Piaristické gymnázium bylo zestátněno v roce 1873. Nejprve sídlilo gymnázium v prostorách zaniklé johanitské komendy. V letech 1737 – 1768 byla postavena nová budova na rohu Jánské a Pilařovy ulice č. 8 (dnes obytné domy), a to podle plánů architekta G. P. Tencally. Zároveň byla postavena kolej pro členy učitelského sborů a barokní konventní kostel sv. Jana Křtitele. Piaristické gymnázium - významní žáci (výběr) :
Adolf Jiří Groll (1682–1743) - generální představený řádu v Římě
Jakub Josef Římař (1682–1755) - misionář, znalec Egypta
Ondřej Jan Vavruch (1773–1842) - profesor lékařství ve Vídni,hudebník, přítel Beethovena
Ernst Mach (1838–1916) - světově proslulý experimentální fyzik a filozof, profesor na univerzitách ve Vídni a v Praze, rektor Karlo- Ferdinandovy univerzity
Ferdinand Stolička (1838–1874) - geolog a paleontolog v Indii a v Tibetu
Ota Kříž (1845–1874) - polární výzkumník
František Sušil (1804–1868) - sběratel lidových písní
Nehemial (Nahum) Brüll (1843–1891) - hebraista a judaista
Rektoři (výběr) :
1687–1689 – Daniel a Sancta Barbara
1749–1760, 1767–1768 – Jeremias a Matre dolorosa
1790–1806 – Petrus Bruckner
1837–1853 – Caesarius Lejster
1860–1873 – Athanasius Mayer
Piaristické gymnázium -významní profesoři (výběr):
Gelasius Job Dobner (1719–1790) - historik, zakladatel dějepisné činnosti a vydavatel písemných pramenů
Jaroslav Schaller (1738–1809) - topograf, historik
PhDr. Florus Ignác Stašek (1782–1862) - astronom
PhDr. Kasián František Halaška (1780–1847)- fyzik, rektor univerzity Praze a ve Vídni
Adolf Pilař (1742–1795) - historik
ThDr. František Adolf Moravec (1734–1814) - historik, knihovník arcibiskupské knihovny, rektor piaristické koleje, spolu s A. Pilařem vydali třídílné dějiny Moravy: Moravice historia politica et ecclesiastica (1785–1787)
Prof. Kvido Maxmilián Lang (1790–1883) - průkopník ve výuce neslyšících
Počet studentů gymnázia (výběr) :
1699/1700 – 150 studentů
1750/1751 – 237 studentů
1800/1801 – 225 studentů
1848/1849 – 346 studentů
1861/1862 – 472 studentů – nejvyšší počet studentů
1872/1873 – 404 studentů
Od r. 1873 do 1918 přetrvával ústav jako německé gymnázium, i když dávno postrádalo dostatek žáků. Se vznikem Československé republiky byly v Kroměříži zrušeny všechny německé školy a tak zaniklo i toto gymnázium. V r. 1851 byla původní patrová budova zvýšena. Latinský nápis nad vchodem v překladu zní: Odtud nechť duchaplné dílo všude svou pověstí mluví.

Piaristické gymnázium Kroměříž, zdroj: Patka 4. 4. 2022
zdroj: Patka 4. 4. 2022

Zdroje

Piaristické gymnázium. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

KRŮPA, Václav. Piaristické gymnázium. Zajímavosti z městské kroniky. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (7-8), s. 146.