ENKM Školy Obchodní akademie Kroměříž

Obchodní akademie Kroměříž

Obvodová 3503/7

V r. 1900 navštěvovali synové živnostníků a kupců živnostenskou školu pokračovací. Tato škola však neodpovídala zaměření a potřebám studentů. Proto byla po vzoru Přerova zřízena v r. 1900 kupecká škola pokračovací pro chlapce. Vyučovalo se v neděli a ve středu odpoledne. Učitelé pocházeli z obecných a měšťanských škol. Škola sídlila v budově měšťanské školy na ul. Palackého. Do prvního ročníku bylo přijato 25 žáků. Škola byla dvouletá. V r. 1910 byl zaveden nový nepovinný předmět psaní na stroji a byl zakoupen první psací stroj. Rozšířena na trojtřídku byla až v r. 1913 a to zejména po nátlaku, protože škola se potýkala s finančními problémy. Škola byla uzavřena 1914–1918 z důvodu narukování převážné části učitelů.

Výuka byla obnovena v dubnu 1918. Kupecká škola pokračovací pro chlapce se stala součástí veřejné obchodní školy, která byla tříletá, ale kupecká škola zůstávala jako samostatná součást jako dvouletá v r. 1923. V tomto roce byla zřízena Veřejná obchodní škola v Kroměříži (pro chlapce i dívky). Zájem o studium byl mimořádný. Mohlo být však přijato pouze 40 zájemců, k tomu pak byl otevřen jednoletý obchodní kurs pro dívky a chlapce. Nový ředitel Jan Říha převzal kupeckou školu pokračovací a řídil veřejnou školu obchodní - obě školy byly dvouleté. Škola byla řízena kuratoriem a finančně byla zjišťována městem, zemí a státem. Škola se rozšiřovala, v r. 1925 získala zlatou medaili za výborné písemné žákovské práce a úspěšné pořizování sbírek vyučovacích pomůcek. Škola však stále neměla budovu a její umístění bylo provizorní. Bylo uvažováno o dvou možnostech, a to stavbu společně s rodinnou školou, to bylo zamítnuto nebo získat budovu Jungmannovy obecné školy, to bylo také zamítnuto.

Kroměříž i nadále musela platit platy učitelů, protože důvodem bylo, že škola neměla pevné umístění ve městě. Začala se stavět nová budova, která byla dokončena 1940. Válečné poměry však ztížily stěhování i výuku ve škole. O zřízení obchodní akademie se nejvíce zasloužil inspektor Theodor Straka. Od 11. června 1945 se začalo vyučovat ve vlastní budově v ul. Majakovského. Po peripetiích byla škola od 1. 9. 1947 pojmenována Obchodní akademie generála Ludvíka Svobody. Hledalo se rovněž ubytování pro přespolní žáky, ale bohužel se to nepovedlo.

Rok 1948 dopadl pro školu příznivě a nikoho nepostihly politické čistky. V r. 1950 dostala škola nový název: Vyšší hospodářská škola a škola hospodářská. V roce 1956 byla pojmenována na Hospodářskou školu, studium čtyřleté a dvouleté a v r. 1961 na Střední ekonomickou školu a ekonomickou školu. Škola také byla přestěhována do Domova mládeže v r. 1952 (dnešní Arcibiskupské gymnázium). Její existence tím byla opět ohrožena. Konec padesátých a začátek let šedesátých se nacházel mírně řečeno v chaosu. Střídaly se první ročníky, rozvíjelo se studium pracujících, bylo zavedeno večerní ekonomické studium. Probíhaly zde jazykové kurzy i mimořádné kurzy v jednotlivých oborech. V r. 1967 vznikla Střední ekonomická škola služeb jako škola nového typu. V r. 1989 se změnil charakter školy i název: Obchodní akademie. V r. 1993 byla přestěhována do nové moderní budovy v Obvodové ulici, kde sídlí dodnes. Dnes poskytuje škola středoškolské ekonomické vzdělání s maturitou.

Historické názvy

1900 – Dvoutřídní kupecká škola pokračovací
1903 – Dívčí obchodní škola pokračovací
1911 – Obchodní pokračovací škola
1911 – Jednoroční obchodní kurs pro dívky
1923 – Veřejná obchodní škola
1947 – Obchodní akademie generála Ludvíka Svobody
1956 – Hospodářská škola, studium čtyřleté a dvouleté
1961 – Střední ekonomická škola a ekonomická škola
1967 – Střední ekonomická škola služeb
1989 – Obchodní akademie

Ředitelé

Šemnický Mojmír
Maláč Jaroslav
Žárský Jan
Pilát Miroslav
1900–1903 Zatloukal František
1903–1906 Zenotti Konstantin
1909–1923 Cyril Gardavský
1923–1929 Říha Jan
1929–1942 Procházka Rudolf
1942–1943 Keclík Linhart
1943–1945 Martinek Josef
1946–1956 Turek Jindřich
1956– Beňa Miroslav

Webové stránky

www.oakm.cz
Obchodní akademie Kroměříž, zdroj: Patka 30. 3. 2022
zdroj: Patka 30. 3. 2022

Zdroje

Sedmdesát let ekonomického školství v Kroměříži: 1900-1970. Kroměříž: Střední ekonomická škola, 1970.

ŠLANCAROVÁ, Martina. Kroměříž - Hanácké Athény VIII.: aneb z historie kroměřížských středních škol. Kroměřížský zpravodaj: informační měsíčník města Kroměříže. Kroměříž, 2021, (8), s.17.

MALÁČ, Jaroslav. 80 let odborné výchovy nových ekonomů na střední ekonomické škole. Pohledy do našich školních zařízení. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, ((10), s. 196-197.

, zdroj: Patka 3.4.2022
zdroj: Patka 3.4.2022