ENKM Školy Německé obecné a měšťanské školy v Kroměříži

Německé obecné a měšťanské školy v Kroměříži

Německé obecné a měšťanské školy v Kroměříži se vyvinuly z původních farních škol. Nejstarší zmínka o škole v našem městě pochází z období středověku, kdy je roku 1320 zmiňována farní škola u Panny Marie. Nevíme, kde se tato původně latinská škola nacházela, jisté je, že v roce 1725 měla mít rektora, dva pomocníky a varhaníka. V roce 1759 koupilo město dům na rohu ulice Křižné a Riegrova náměstí, v němž byla zřízena nová farní škola. Po reformách Marie Terezie a zavedení povinné školní docházky v roce 1774 se z farní školy stala škola triviální (Trivialschule), kde se děti učily číst, psát a počítat.

Vedle ní existovala na dnešním Milíčově náměstí „moravská škola“, kterou navštěvovaly české děti z předměstí. Německá škola v Kroměříži fungovala ještě na počátku 19. století jak pro chlapce, tak i dívky. Vzhledem k velkému počtu dětí a malé kapacitě prostor byla v roce 1823 rozdělena. Zatímco dívky i nadále navštěvovaly školu u Panny Marie (Mädchenschule), chlapci docházeli do hlavní školy (Piaristen Hauptschule).

Škola kroměřížských piaristů se nacházela v Jánské ulici, kde působila již od založení piaristické koleje v roce 1687 a její tři německé třídy sloužily k výchově mužské mládeže. V roce 1849 byla hlavní škola rozšířena na čtyřtřídní a až do roku 1871 byla pod správou piaristů. Na základě nového školského zákona z roku 1869 byl pro základní školství zaveden systém obecných a měšťanských škol. Pilířem byly obecné pětileté školy, na které navazovaly čtyřleté měšťanky.

V 1871 tak v Kroměříži vznikla samostatná pětitřídní škola chlapecká (Knabenvolksschule), jejíž správu převzalo město, a v roce 1872 se rozšířila na pětitřídní i škola dívčí (Mädchenvolksschule). Obě tyto školy měly fungovat jako dvojjazyčné – německé i české, ale ve skutečnosti byly německými. Situace s měšťanskými školami byla v Kroměříži o poznání složitější. Zatímco v roce 1873 vznikla v budově dívčí školy i čistě německá měšťanská škola dívčí (Deutsche Mädchen- Bürgerschule), roli chlapecké měšťanky převzala ve školním roce 1872/1873 vyšší reálná škola (Landesoberrealschule).

V roce 1877 byla této střední škole postavena nová budova na dnešním Masarykově náměstí. Výčet německých škol v Kroměříži završuje německá škola pro židovskou mládež, do které od roku 1875 chodily i křesťanské děti. Tuto školu v židovské části města do roku 1884 navštěvovaly dívky i chlapci, poté byla škola rozdělena tak, že chlapci zůstali na původním místě a dívky byly přiděleny k dívčí škole u Panny Marie.

Pronikání českého jazyka na kroměřížskou radnici se odrazilo na novém česko-německé složení obecního zastupitelstva, které umožnilo v roce 1884 rozdělit kroměřížské školy na české a německé. Zatímco bylo české školství na vzestupu a nově vznikaly samostatné české obecné a měšťanské školy, ty německé čekal postupný pád.

Ačkoliv byla v roce 1886 vystavěna nová budova německé dívčí školy na rohu dnešní Šafaříkovy ulice a Riegrova náměstí, počet německých žaček a žáků se postupně snížil natolik, že město žádalo o redukci a sloučení německých škol. Žádosti z počátku 20. století však byly vídeňským ministerstvem kultury a vyučování zamítány a nižší německé školy byly ve městě uměle udržovány. Pro srovnání ve školním roce 1909/1910 chodilo do českých obecných a měšťanských škol celkem 1 726 dětí, zatímco do německých to bylo pouze 336. Jednalo se o pětitřídní Německou chlapeckou obecnou školu (Deutsche Knaben- Volksschule) na Riegrově náměstí, kde dříve sídlila farní a později dívčí škola, a Německou dívčí obecnou a měšťanskou školu (Deutsche Mädchen- Volks- und Bürgerschule) v Šafaříkově ulici.

Ve stejné době působila v Kroměříži na Malém vale i německá školka, kterou v roce 1911 navštěvovalo 73 dětí. Konec německého školství v Kroměříži nastal po první světové válce v roce 1911, kdy z důvodu nedostatku žactva zanikly kromě německého gymnázia a reálky také výše zmiňované dvě obecné školy a dívčí měšťanská škola. Ke krátkému znovuobnovení německých škol došlo za druhé světové války, kdy byla v Kroměříži zřízena Německá obecná škola chlapecká a dívčí (Deutsche Volksschule). Tato škola zanikla 1944 a nikdy již nebyla obnovena.

Historické názvy

1320 – farní škola u P. Marie (latinská)
1759 – nová farní škola
1774 – škola triviální
1823 – dívčí škola u P. Marie
1823 – chlapecká škola - ve škole kroměřížských piaristů - Jánská ulice
1849 – piaristická škola rozšířena na čtyřtřídní
1871 – Knabenvolksschule Kremsier
1872 – Mädchenvolksschule Kremsier
1872 – vyšší reálná škola Landesoberrealschule
1873 – Deutsche Mädchen-Bürgerschule
1875 – německá škola pro židovskou mládež